Loading...

Vorming van landgoederen

Vorming van landgoederen

Rangschikking van uw gronden onder de Natuurschoonwet houdt in dat u een fiscaal aantrekkelijk landgoed sticht.
Bij landgoederen ontstaat vaak het beeld van grote landhuizen of kastelen met parkachtige tuinen. Voor een Natuurschoonwet (NSW) ‘landgoed’ hoeft dit niet. Een bezit van minimaal vijf hectare (aaneengesloten) grond kan al voldoende zijn om als NSW-landgoed te worden aangemerkt. Dit kan met name veel fiscale en financiele voordelen opleveren.
Fiscale voordelen kunnen o.a. zijn dat;
– Een NSW gerangschikt landgoed lager wordt getaxeerd dan de waarde in het economisch verkeer, hierdoor valt de successie danwel schenkingsbelasting veelal lager uit.
– Voor onder de NSW gerangschikte onroerende zaken is geen vermogensbelasting verschuldigd is.
– NSW gerangschikte landgoederen gedeeltelijk tot geheel vrijgesteld kunnen worden van de onroerende-zaakbelasting.
– Landgoederen vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting welke worden verkregen door rechtspersonen die hoofdzakelijk het instandhouden van een of meerder landgoederen ten deel hebben.
Om te kunnen rangschikken onder de NSW dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Een van de belangrijkste voorwaarde is dat de oppervlakte minimaal vijf hectare dient te zijn. Van deze oppervlakte dient minimaal 30 procent bezet te zijn of te worden met houtopstanden en deels omzoomd te zijn met een houtopstand.

Case 1: Vorming van een landgoed

Voor
Er is sprake van een agrarische bedrijf (veehouderij) dat in 2003 is gestaakt. De eigenaar wilde zijn grond houden om deze te kunnen verpachten dan wel zelf te kunnen benutten. Doordat de eigenaar met zijn onroerende goederen in de box-3 heffing vervalt moest deze per jaar € 350,–/ha aan vermogensrendementheffing gaan betalen..
Daarnaast is de eigenaar op leeftijd en wil hij zijn bedrijf/gronden fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk aan één van zijn kinderen overdragen. Zijn eigendommen bestaan uit een woning, bedrijfsgebouwen en ca. 7 ha. grond.
Na
Op de landbouwgrond is ca. 2 ha. bos aangeplant d.m.v. de subsidieregeling S/U en tevens is een deel van de percelen omzoomd met inheemse boomsoorten. Doordat de gebouwen niet karakteristiek genoeg waren moesten rondom de gebouwen landschappelijke aanpassingen uitgevoerd worden. In overleg met de belastingdienst, provincie en Dienst Regelingen is gekomen tot een aanvraag in het kader van de Natuurschoonwet 1928 en deze is na beoordeling gehoneerd.
Hierdoor hoeft de eigenaar geen vermogensrendementsheffing meer te betalen en kan hij (indien dit wenselijk is) het landgoed vrij van overdrachtsbelasting aan een derde (of zijn kinderen) overdragen. Bovendien is er dan sprake van minder schenkingsrecht en een lagere aanslag o.b.v. de successie. Het resultaat hiervan is, is dat de eigenaar op zijn huidige locatie kan blijven wonen.
Nb. Deze toepassing is ook goed te gebruiken op akkerbouwbedrijven of op bedrijven waar voorlopig nog geen sprake is van bedrijfsbeëindiging. De regeling kan ook in combinatie met andere regelingen gebruikt worden.