Loading...

Ruimte voor ruimte

Ruimte voor ruimte

Om particulier initiatief te stimuleren zal de komende jaren in veel gemeenten in de planologische drempel worden verlaagd om agrarische bedrijfslocaties in te ruilen voor bouwkavels voor woningen.
Deze regeling is er gekomen om te zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied en het behoud/versterken van het ruimtelijk beeld ervan. De regeling houdt in dat er een minimale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen gesloopt dient te worden. Ter compensatie mag er een woning gebouwd worden met een bepaalde inhoud op een bepaalde kavelgrootte. De grootte van de te slopen bedrijfsgebouwen en de grootte van de woning en kavels kunnen per provincie verschillen. Voor gemeenten geldt veelal dat de te bouwen compensatiewoning niet in mindering wordt gebracht op het gemeentelijk woningcontingent.

Case 1: Ruimte voor ruimte

Voor
Er is sprake van een agrarische bedrijfslocatie op ca. 3 ha grond bestaande uit woning en ± 1.000 m² vleeskalverenstallen. Het geheel is gelegen in een verwervingsgebied (reconstructie) op ruime afstand van de dorpskern.
Gemeente heeft eigen ruimte voor een ruimte regeling en heeft deze opgenomen in het bestemmingsplan.
Aan dit plan is getoetst of plannen van de opdrachtgever haalbaar waren. Zo is uiteindelijk een art. 10 WRO-procedure doorlopen.
Na
Het woonhuis (bestaand) is in combinatie met enkele landschappelijke inpassingen gehandhaafd op een kavel van ca. 1.500 m². Daarnaast kon op de locatie van de stallen ( na de sloop door de opdrachtgever) een bouwkavel gerealiseerd worden met een oppervlakte van 1.500 m² en een bouwvolume van 600 m³. De overige gronden blijven in agrarische gebruik.
Op deze wijze realiseerde de eigenaar een aanzienlijke verhoging van de waarde van zijn eigendom welke bij verkoop vrij kan komen.