Loading...

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Sinds 2000 is Subsidieregeling Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer van kracht. Voor het omzetten van landbouwgronden naar bos en of natuurterreinen gelden onder deze regeling aantrekkelijke vergoedingen. Er bestaan vergoedingen voor de waardedaling van uw gronden indien u deze naar natuur omvormt. Tevens kunt u de kosten voor het aanleggen vergoed krijgen. Wel is voor het omzetten van cultuurgrond in natuurgrond de medewerking van de gemeente nodig, omdat veelal het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Case 1: Agrarisch natuurbeheer

Voor
Een particulier met ca. 5 ha. grond in eigendom, welke gelegen is binnen de Ecologische Hoofdstructuur, wil zijn eigendommen een natuurvriendelijk karakter geven. Tevens wil hij jaarlijks voor het beheer een leuke subsidie genereren.
Na
Gebruiksmakend van de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is aan de hand van het geldende natuurgebiedsplan gekomen tot: de aanleg van enkele amfibiepoelen, enkele kleine landschapselementen en ca. 1 ha. hooiland dat pas na 15 juli beweid mag worden. Hierdoor verkrijgt deze eigenaar een jaarlijkse bijdrage vanuit de SAN en tevens realiseert hij voor zichzelf een prettiger woonomgeving op een unieke locatie. Dit zou bij een eventuele verkoop tot een meerwaarde kunnen leiden.